Omsorgsforskning

Feltet omsorgsforskning omfatter studier av omsorgsarbeid overfor mennesker som trenger hjelp til aktiviteter og sosial deltakelse. Omsorgsforskningen har som overordnet mål å bidra til økt selvhjulpenhet, helse og livskvalitet – eller en verdig tilbakegang og død. Senter for omsorgsforskning skal produsere, samle og formidle kunnskap som kan gi omsorgstjenesten bedre beslutningsgrunnlag, og bidra til et omsorgsarbeid av bedre kvalitet.

Bakgrunn

St.meld. nr. 25 (2006-2006) («Omsorgsmeldingen») markerte begynnelsen på en planmessig økning av midler til omsorgsforskning. NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg» og Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg» fulgte opp og understøttet begrunnelsene for denne prioriteringen. Begge understreker betydningen av å styrke omsorgstjenestens kunnskapsgrunnlag, og begge påpeker behovet for en omsorgsforskning som står på egne ben: «Omsorgsektoren må få sitt eget kunnskapsgrunnlag for å sikre disse tjenestenes kompleksitet og egenart».

Hovedsatsing

Etableringen av fem regionale sentere for omsorgsforskning i 2008, og et tilhørende dokumentasjonssenter, Omsorgsbiblioteket, i 2016 er en hovedsatsing for å nå dette målet. Forsknings- og innovasjonsstrategien «HelseOmsorg21» har også tatt til orde for et kunnskapsløft og en betydelig økning av midler til forskning innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Hva er omsorgsforskning?

Senter for omsorgsforskning skrev i sin tid et eget bakgrunnsdokument der man definerer forskningsfeltet slik: Omsorgsforskning omfatter studier av betalt og ubetalt omsorgsarbeid overfor mennesker i alle aldre som trenger kontakt, praktisk hjelp, tilrettelegging, pleie, forebygging, rehabilitering, behandling eller støtte til aktiviteter og sosial deltakelse på grunn av sykdom, skade, funksjonshemning eller aldring. Omsorgsforskning har som overordnet mål å bidra til økt selvhjulpenhet, helse og livskvalitet - eller en verdig tilbakegang og død. Omsorgsforskning skal utvikle kunnskap som kan gi omsorgstjenesten bedre beslutningsgrunnlag omsorgsarbeid bedre kvalitet.