Omsorgsbiblioteket

Omsorgsbiblioteket er et nettbasert bibliotek hvor forskning og utviklingsarbeid blir samlet og oppsummert slik at kunnskapen blir tilgjengelig for dem som trenger den.

FORMÅL OG INNHOLD

Omsorgsbiblioteket skal gjøre nyttig og relevant kunnskap lett tilgjengelig for kommunene. Biblioteket skal presentere forskning, utviklings- og innovasjonsprosjekter, oppsummering av kunnskap, og offentlige dokumenter knyttet til ulike emner innenfor fagfeltet.

Omsorgsbiblioteket har seks emner, og utvides med nye emner fortløpende. De seks emnene er: pasientforløp, pasientsikkerhet, velferdsteknologi, helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning, brukermedvirkning og hverdagsrehabilitering.

MÅLGRUPPER

Omsorgsbibliotekets målgruppe er ledere og ansatte i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Andre målgrupper er politikere, pasienter og pårørende, ansatte og studenter i forsknings- og utdanningsinstitusjoner, fag- og profesjonsforeninger, frivillige organisasjoner, media og leverandører i kommunenes omsorgstjeneste. 

BAKGRUNN

Omsorgsbiblioteket er del av en nasjonal satsing på omsorgsforskning. Etableringen av Senter for omsorgsforskning i fem regioner (2008) var første ledd i storsatsingen mot et styrket kunnskapsgrunnlag for omsorgs-tjenesten. Etableringen av Omsorgsbiblioteket (2016) er andre ledd i satsingen.