Palliativ omsorg

Palliativ plan gir samhandling og trygghet

I en kartlegging fra 2019 sier 80 av 83 sykepleiere at de bruker palliativ plan og opplever at den bidrar til bedre kvalitet, samhandling og trygghet.

En palliativ plan er et felles dokument som skal være med å sikre samhandling, planlegging og tilrettelegging slik at den syke og familien kan oppleve trygghet og livskvalitet. Tanja Yvonne Alme er kreftkoordinator i Sula kommune og har ledet innføringen av palliativ plan i Møre og Romsdal.

Her finner du eksempel på en palliativ plan fra Møre og Romsdal.

Ønsket en plan

– Det startet med en stor kartlegging som viste at 98 prosent av dem som svarte ønsket en plan for den palliative omsorgen. Dermed begynte prosessen i samarbeid med kommuner, helseforetaket, USHT, NTNU og Senter for omsorgsforskning, forteller Tanja Yvonne Alme. 

Arbeidet har blitt lagt merke til over hele landet og Astrid Rønsen som har skrevet en oppsummering av kunnskap om Palliativ omsorg er svært positiv til planen som verktøy.

Bidrar til tydelighet

– En palliativ plan som den de har laget i Møre og Romsdal bidrar til større tydelighet for pasienter og pårørende og kan bidra til konkret samarbeid mellom helsepersonell på ulike nivåer. Overgangen fra sykehus til hjemmet er sårbar. Her vil en plan som følger pasienten kunne bidra til informasjonsoverføring, noe som er svært viktig for pasienter som er avhengig av tjenester fra mange involverte på ulike nivåer. I tillegg er samtalene med en palliativ plan som verktøy en god mulighet til å avklare hva som er pasientens og de pårørendes ønsker. Slik sett bidrar ikke bare planen, men også prosessen rundt til større trygghet for pasienten, sier Astrid Rønsen fra Senter for omsorgsforskning. 

Her finner du kunnskapsoppsummeringen til Astrid Rønsen.

Helga Katharina Haug fra Helsedirektoratet er også positiv.

Helsedirektoratet er positive

– Vi anbefaler bruk av en palliativ plan i våre nasjonale faglige råd. Møre og Romsdal har utviklet både veileder, mal og informasjonsfilm som er verd å se til. Kompetansesenter i lindrende behandling ved Helse vest har også laget en Individuell plan til bruk i palliasjon, sier Helga Katharina Haug og henviser til de nasjonale faglige rådene.

Her finner du Helsedirektoratets nasjonale faglige råd.

Stadig flere etterspør en palliativ plan som verktøy og ønsker å innføre det på sine arbeidsplasser. NOU 2017 På liv og død, viser til at pasienten tidlig bør tilbys en elektronisk palliativ plan. Denne må følge pasienten der vedkommende er og oppdateres ved behov.

Lengre hjemme

– En ny kartlegging har blitt gjort i 2019. 83 sykepleiere fra 32 av 36 kommuner svarte. 80 av de 83 sykepleierne sier at de bruker palliativ plan og de opplever at planen bidrar til bedre kvalitet, samhandling og trygghet for alle parter. Flere kan få ha lengre hjemmetid og dø i sitt eget hjem, sier Tanja Yvonne Alme.

Mer informasjon fra Helse Møre og Romsdal på palliativplan.no.