Astrid Gramstad

Ny redaktør i Omsorgsbiblioteket

Astrid Gramstad jobber som førsteamanuensis og forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2018 er hun også ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.

Dette er Omsorgsbiblioteket

– Omsorgsbiblioteket er eit nettbibliotek om og for helse- og omsorgstenestene i kommunane. I biblioteket finn ein relevant forsking og utviklingsarbeid. Det vert òg utvikla kunnskapsoppsummeringar som gjev ei samanfattande oversikt over aktuelle emne, forklarer redaktøren.

Hun forklarer hvilke behov Omsorgsbiblioteket dekker.

Både forskning og utviklingsarbeider

– Omsorgsbiblioteket er eit godt verkty og kunnskapstilbod til kommunane, og dekker fleire behov. Ein kan bruke biblioteket til å halde seg oppdatert, få idear til eigne lokale utviklingsprosjekt, samt få overblikk over kven som arbeider med kva innan ulike emne. Omsorgsbiblioteket er viktig for å løfte fram kunnskap i omsorgstenestene. Biblioteket skil seg ut ved vektlegging av praksisnærleik og brukarmedverknad, og ved at ein samler og summerer opp både forsking og utviklingsarbeid, sier hun.

Astrid Gramstad mener det er for tidlig å svare på hvilken retning hun ønsker å styre Omsorgsbiblioteket i.

– Først og fremst må eg bli betre kjend med biblioteket. Eg vil etterstreve å følgje førre redaktør, Torunn Hamran, si linje. Samstundes vil eg òg vere merksam på at kommunale helse- og omsorgstenester er i stor endring, og dette krev at ein må følgje med og vere dynamisk, sier Gramstad.

Hun tror Omsorgsbiblioteket er til nytte for mange.

– Biblioteket er nyttig både for tilsette og brukarar av tenestene, men òg for utdanningsinstitusjonar, forskarar og studentar. Eg trur at Omsorgsbiblioteket gjev utbytte til dei som er motivert til å bruke det. Det blir spennande å følgje opp kven og korleis Omsorgsbiblioteket blir brukt, sier hun.

Emner i Omsorgsbiblioteket

  • Brukermedvirkning
  • Pasientsikkerhet
  • Pasientforløp
  • Samisk befolkning
  • Hverdagsrehabilitering
  • Forebyggende hjemmebesøk

Emnene som er på trappene

  • Velferdsteknologi
  • Aktivitetstilbud Nevrologisk
  • Pasientforløp rus og psykiatri

Klikk her for å besøke Omsorgsbiblioteket.