Anette Fagertun og Frode F. Jacobsen

24 millioner til senter for omsorgsforskning

Når det nærmer seg deadline blir det mye kaffe og lite søvn på mange forskere som søker prosjektmidler. Anette Fagertun og Frode Jacobsen kunne puste lettet ut da søknaden var levert den 18. oktober 2018. Fem måneder senere kan de juble over tildelingen av 24 millioner kroner.

Forskerne skal studere samhandling

– Me går inn og ser på samhandling mellom tenestar, mellom nivå og mellom kommune og spesialisthelseteneste. Me skal identifisere og analysere strukturelle, organisatoriske og økonomiske forhold som ser ut til å bidra til å sikre berekraftige tenestar og redusere det som frå myndigheitshald kallast «uønskt variasjon» og «uheldige prioriteringar», forklarer Anette Fagertun fra Senter for omsorgsforskning i Bergen.

Fra politisk hold er spørsmålsstillingen formulert omtrent som følger: Hvordan sikre lik tilgang til tjenester av lik kvalitet i en tid der vi forventer økende behov, men minkende inntekter og minkende tilgang til arbeidskraft?

Kommunene skal motvirke ulikhet

– Ei av oppgåvene til dei kommunale tenestene er å motverke sosial ulikhet gjennom å tilby tenestar til alle uansett kvar dei bur eller kva dei tenar. Mange kommunar er også viktige arbeidsgjevarar. I lys av den nye «Mulighetsmeldinga» tenker me at denne dimensjonen er særs aktuell, også politisk. Me veit at sosial ulikskap aukar i Europa, men me veit ikkje i kor stor grad dette er sett på som eit politisk problem og heller ikkje korleis kommunenoreg relaterer seg til dette, sier forsker og førsteamanuensis Anette Fagertun.

Anette Fagertun er prosjektleder for prosjektet som har fått tittelen «The politics of a changing institutional ecology: coordination and prioritizing healthcare and welfareservices in the municipal landscape». Alle sentrene for omsorgsforskning har vært involvert i søknadsprosessen og skal være med i forskningen. Frode Jacobsen svarer på hvorfor Senter for omsorgsforskning er best egnet til å svare på oppgaven. 

Sektorovergripende fokus i forskningen

– Senter for omsorgsforskning har eksistert i over ti år og ein god del av forskinga som har foregått ved sentra har hatt fokus på tenestene. Senter for omsorgsforskning har eit klårt tverrfagleg perspektiv, med forskarar frå ei rekke ulike fagdisipliner. Sentra har dessutan tett kontakt inn mot kommunane, noko som òg vil vere ei føremon i dette prosjektet. NFR og Helsevel ynskjer i dag eit breitt fokus i tenesteforskinga som inkluderer alle dei kommunale tenesta, eit såkalla sektorovergripande fokus, og vi trur at omsorgsforskinga skal utvide fokusområde til å gjelde problemstillingar på tvers av sektorar. Ein annan viktig dimensjon er det komparative perspektivet, altså det å samanlikna kommunar og landsdelar, og ikkje minst det å samanlikna system og praksisar i Noreg med andre land, noko Senter for omsorgsforskning i aukande grad er engasjert i, sier professor og forskningsleder Frode Jacobsen ved Senter for omsorgsforskning i Bergen.