Gunhild Lein Lersveen, Gro Nina Nymoen Helberg og Janne Kristin Hermann

24.01.2023

Tsjekkere til Trøndelag for å lære om seksualvennlig miljø

Da tsjekkisk kompetansemiljø ville lære mer om seksualitet hos personer med utviklingshemming, så de til Trøndelag.

Les mer
Torunn-Kitty-Vatnøy

23.01.2023

For få sykepleiere og for liten kompetanse

Alle landets kommuner har tilbud til innbyggerne om innleggelse i kommunal akutt døgnenhet (KAD) dersom de ved akutt sykdom har behov for døgnkontinuerlig oppfølging, men ikke trenger sykehusinnleggelse. Mange steder blir tilbudet likevel ikke brukt fordi legen som henviser ikke stoler på at den kommunale akutte døgnenheten er kvalifisert til å ta vare på pasientene.

Les mer
Bjørnulf Arntsen

12.01.2023

Slik lykkes du med interkommunalt samarbeid

Han rynker litt på den akademiske nesa si, Bjørnulf Arntsen, når han leser den litt tabloide overskriften. Men så har han altså skrevet tre vitenskapelige artikler om temaet, så når han svarer på hvordan man skaper gode og effektive samarbeid, er det verd å lytte.

Les mer
Ascot

08.12.2022

– Dette er livskvalitet for meg

500 eldre forteller nå om sin livskvalitet. Svarene skal brukes til å prøve ut et spørreskjema som kan brukes av helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Les mer
Ann Mari Gransjøen

29.11.2022

Hvordan lykkes med implementering?

Kunnskapsbasert praksis er en forutsetning for kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Likevel viser det seg at informasjon ikke nødvendigvis fører til endringer i praksis. Det kan ta sytten år før den nye kunnskapen når pasienten. Ann Mari Gransjøen har skrevet en oppsummering av kunnskap om implementering.

Les mer
Terje Emil Fredwall Foto Kjell Inge Søreide/UiA

14.11.2022

Verdige liv er viktig for alle. Hos innsatte kan det fort bli oversett.

– Det er problematisk når fengselsansatte ser det som sitt oppdrag å endre de innsatte. Men det er også problematisk hvis kriminalomsorgen ikke har tid til hjelpe de som er i fengsel.

Les mer
Konferanse 2022

20.09.2022

Denne må du få med deg!

Hvem er taperne i eldreomsorgen? Var Norge eller Sverige best på pandemi? Hvordan prioriterer omsorgstjenestene? Dette, og mye mer, får du kunnskap om på den syvende nasjonale konferansen for omsorgsforskning som arrangeres 20. til 21. oktober i Trondheim.

Les mer
Sølvi Linde

25.08.2022

Personer med utviklingshemming kan få hjelp med beslutninger

Personer med utviklingshemming har rett til å delta i beslutninger som angår dem så langt det er mulig. Da blir kunnskap om beslutningsstøtte viktig. Dette er tema i en ny kunnskapsoppsummering i Omsorgsbiblioteket gjort av Sølvi Linde. Her kan du lese om brukernes erfaringer med å få støtte til egne valg, og de ansattes erfaringer og holdninger til dette. Du vil også finne forskningsbasert rammeverk for prosesser angående beslutningsstøtte.

Les mer
Thorstein Ouren, Nina Beate Andfossen (midten) og Kaja Hovde Bye tror Leve hele livet i 2027 vil ha gitt økt samarbeid på tvers av etater i kommunene. (Foto: Bjørn Kvaal)

07.06.2022

Hvor står Leve hele livet? Kaja, Thorstein og Nina Beate svarer

Arbeidet med Leve hele livet er i rute, mener Helsedirektoratet. Men hvilke utfordringer bør USHT, Helsedirektoratet og Senter for omsorgsforskning nå prioritere for at alle kommuner skal gjennomføre reformen?

Les mer
Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger og professor II i helsetjenesteforskning her ved NTNU Gjøvik, tilknyttet Senter for Omsorgsforskning.

18.05.2022

Forskning om pasientsikkerhet

På generell basis vet vi at systembaserte tiltak har større effekt på pasientsikkerhet enn individbaserte tiltak, sier Karina Aase i en samtale med oss om Pasientsikkerhet.

Les mer
Øverst fra venstre Ellinor Bakke Aasen, Bjørn Magne Lyngstad, Arnt Egil Ydstebø og Brit Krøvel. Nede fra venstre Silje Bjerkås, Anne Jesperud Kittelsen, Målfrid Schiager og Toril Bülow.

06.05.2022

Dette mener USHT-ledere om samarbeidet med Senter for omsorgsforskning

Senter for omsorgsforskning (SOF) skal bidra til at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) styrker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Får USHT den støtten de trenger av SOF, og gir samarbeidet bedre tilbud til beboerne i kommunene?

Les mer
Fra venstre: Maren Sogstad, Per Gunnar Disch, Cathrine Arntzen, Rose Mari Olsen, Siv Fladsrud Magnussen

06.05.2022

– USHT gjør avstanden til praksisfeltet mindre

Senter for omsorgsforskning (SOF) bidrar til at Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) styrker kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Hvordan mener forskerne ved SOF at de lykkes med dette arbeidet? Og hva synes de om samarbeidet med USHT?

Les mer
01/22

28.04.2022

Omsorg for innsatte

Hvilke behov for helse- og omsorgstjenester har de innsatte i fengsler? Får de et likeverdig og godt tilbud? spør Siv Fladsrud Magnussen og Laila Tingvold fra Senter for omsorgsforskning.

Les mer
Kfp kick-off

22.04.2022

Masteroppgaver bidrar til kunnskapsutvikling i kommunene

Et nytt stipendprogram legger til rette for at masterstudenter ved Universitetet i Agder får jobbe med relevante problemstillinger i kommuner i Sør-Norge.

Les mer
Hanne Marie Rostad

25.02.2022

Hva kan vi lære av USAs helsevesen? Hanne skal finne svaret.

I ett år skal Hanne Marie Rostad være forsker i USA for å lære av andre måter å organisere helse- og omsorgstjenester på. At moren hennes og andre pårørende har ofret mye for å hjelpe sine nærmeste, har vært motivasjon for Rostads kommende forskning.

Les mer
Per Gunnar Disch

06.12.2021

Oppdatert forskningshåndbok

– Norge må styrke grunnlaget for kunnskapsbaserte helse- og omsorgstjenester, sier Hurdalsplattformen. Senter for omsorgsforskning svarer med å oppdatere forskningshåndboka for bedre kommunale helse- og omsorgstjenester

Les mer
Aud obstfelder

15.11.2021

Oppsummert kunnskap om utelatt helsehjelp

Bleier som skulle vært skiftet, mat som skulle vært servert, en beroligende samtale som ikke blir tatt. Utelatt helsehjelp i omsorgstjenestene øker. Løsningen ligger på mange plan.

Les mer
Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

05.11.2021

Mer enn trening

Behovet for helsefremmende recoverystøttende tiltak i psykisk helsearbeid er stort. Det er ikke kapasitet til å hjelpe alle. Dermed følger et behov for verktøy som personer med psykiske helseutfordringer selv kan ta i bruk. Fysisk aktivitet er et slikt verktøy, sier førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen.

Les mer
Per Gunnar Disch

20.10.2021

– Gå for generasjonspark!

Da Per Gunnar Disch fikk vite at Porsgrunn kommune hadde planer om å renovere et parkområde, kontaktet han eldererådet. Sammen fremmet de forslag om å etablere en generasjonspark utviklet i samarbeid med lokalsamfunnets institusjoner.

Les mer
Astrid Bergland og Maren Sogstad

16.09.2021

Nytt temanummer om de vanskelige overgangene i helsevesenet

Sammenheng og samhandling i helse- og omsorgstjenestene er viktig, men vanskelig. I nytt temanummer fra Tidsskrift for omsorgsforskning kan du lese om hvorfor det er så mange utfordringer, men også forslag til forbedringer.

Les mer
Eldre mann i sykehusseng. Shutterstock

14.09.2021

Innvandrere i Norge eldes raskere og har flere kroniske plager

På mange måter er det ikke spesielt å være innvandrer og eldes i Norge. Samtidig finnes det noen vesentlige forskjeller. Innvandrere har en tendens til å eldes raskere og slite med flere kroniske helseplager med alderen enn resten av befolkningen.

Les mer
Kjersti Karoline Danielsen

03.09.2021

Minst like effektivt som medisiner og samtaleterapi

Trening har minst like stor effekt på symptomer på depresjon som medisinering og samtaleterapi forteller førsteamanuensis Kjersti Karoline Danielsen fra Universitetet i Agder og Senter for omsorgsforskning. Hun har oppsummert kunnskapen om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid.

Les mer
Astrid Ouahyb Sundsbø

07.07.2021

Hvordan kan innvandrerkvinner få like muligheter i arbeidslivet?

De får gjerne kun tilbud om deltidsstilling, kvelds- og helgevakter og har lavest formell utdanning. Senter for omsorgsforskning i Bergen skal nå se hvordan innvandrerkvinner kan delta på likefot i helse- og omsorgstjenestene.

Les mer
Marainne S Skinner

29.06.2021

Kommunale akutte døgnenheter – hvor nyttige er de?

For å redusere veksten i bruken av sykehusene skulle flere pasienter få hjelp i kommunale akutte døgnenheter. Men gir dette bedre og billigere tjenester? Forskere ledet fra Senter for omsorgsforskning ved NTNU i Gjøvik er tildelt 10,8 millioner kroner av Forskningsrådet for å finne svaret.

Les mer
Bjørg Dale og Berit Westbye

28.06.2021

Forbyggende og helsefremmende hjemmebesøk

Hva kjennetegner dem som mottar forebyggende hjemmebesøk? Hvilke endringer skjer mellom førstegangsbesøket og oppfølgingsbesøket fire år senere? Dette har Bjørg Dale og Berit Westbye studert og skrevet rapport om. Vi har snakket med dem om hva som er det viktigste de har funnet.

Les mer
Aud Obstfelder og Margrethe Kristiansen

21.06.2021

Se opp, grønt skifte! Her kommer dieselkommunene

Norske kommuner har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. Likevel vil staten at det forskes på og med kommunene.

Les mer
Nina Beate Andfossen

16.06.2021

Frivillighet og innovasjon i omsorgen

Nina Beate Andfossen har forsket på både frivillig arbeid og på potensialet for innovasjon i omsorgstjenestene. Vi har snakket med henne om hvordan hun setter de to tingene i sammenheng i doktorgradsarbeidet sitt.

Les mer
Marianne Skinner

02.06.2021

Hvor godt fungerer samarbeidet?

I denne undersøkelsen har forskerne bedt sykepleiere i kommunale helse- og omsorgstjenester evaluere hvor godt samarbeidet fungerer med sykehjem, hjemmetjenesten, fysio-/ergoterapitjenesten, tildelingskontoret og fastlegene.

Les mer
Frode F. Jacobsen

14.04.2021

Her er koronarapporten

Denne rapporten fra Senter for omsorgsforskning har sett på hvor forberedt sykehjemmene var på å håndtere en pandemi, hvilke utfordringer pandemien medførte, og hvordan sykehjemmene i praksis håndterte disse. Studien ble gjort på oppdrag fra den regjeringsoppnevnte koronakommisjonen.

Les mer
Siv Magnussen

19.03.2021

Kommunal medvirkning

Det snakkes mye om samarbeid og samskaping mellom akademia og praksis. Forskningsprogrammer og regionale forskningsfond krever kommunal deltakelse i forskningsprosjekter og at kommunene skal ha ansvar for søknader om forskningsfinansiering. Men hva vet vi egentlig om denne typen samarbeid? Hvordan fungerer det i praksis?

Les mer
Hjemmeboende eldre

12.03.2021

Organisering og ROP-lidelser

Hvordan påvirker den strukturelle organiseringen av kommunale tjenester pasientforløp for hjemmeboende eldre med psykiske lidelser og/eller rusproblemer?

Les mer
Tidsskrift for omsorgsforskning har nominert en artikkel skrevet av Tord Skogedal Lindén, Dag Arne Christensen og Rune Ervik til Årets tidsskriftartikkel. (Alle foto: Privat)

05.03.2021

Er dette beste tidsskriftartikkel i 2020?

Hvor positive er folk til ubetalt frivillig arbeid i eldreomsorgen? Det kommer helt an på hvordan spørsmålet stilles. En artikkel om dette kan bli Årets tidsskriftsartikkel hos Universitetsforlaget for 2020.

Les mer
Bodil Blix, Stinne Glasdam, Frode F. Jacobsen

26.02.2021

Søker artikler om etnisk og kulturelt mangfold i omsorgstjenestene

Vil du bidra med ny kunnskap om etnisk og kulturelt mangfold i helse- og omsorgstjenester i kommunene? 1. april er frist for å sende sammendrag av artikkel til temanummer i Tidsskrift for omsorgsforskning

Les mer
Maren Sogstad

15.02.2021

Tester skjema som måler kvalitet i omsorgstjenestene. Nå søkes kommuner.

Hvor fornøyd er egentlig brukerne med tjenesten de mottar? Opplever de at de har innflytelse i egen hverdag, at de kan delta i meningsfulle aktiviteter og delta i sosialt samvær med mennesker som er viktige for dem? Kommuner inviteres nå til å delta i uttesting av et nytt spørreskjema som skal måle kvalitet på omsorgstjenestene.

Les mer
Maren Sogstad og Marianne Skinner

10.02.2021

Kluss i vekslinga?

Hva skjer når eldre pasienter med store hjelpebehov skrives ut fra sykehus og kommunene skal ta over? Er det mulig å få til et godt samarbeid mellom tjenestene uten at det blir kluss i vekslinga?

Les mer
Førsteamanuensis Kathrine Cappelen, Senter for omsorgsforskning.

13.01.2021

– Endringsprosesser er krevende, men Leve hele livet kan lykkes

Gjennom mitt daglige arbeid ved Universitet i Sørøst-Norge og Senter for omsorgsforskning, men også som pårørende, er jeg engasjert i reformen «Leve hele livet». Jeg er opptatt av betydningen av ledelse og deltakelse i endringsarbeid. Jeg viser samtidig til Kunnskapsnotatet «Styring, ledelse, forbedring og innovasjon» som er utarbeidet i forbindelse med reformen.

Les mer
Siri Andreassen Devik

26.11.2020

Oppsummert kunnskap om forebygging av trykksår

Til tross for at sårbehandling gjerne ses som en av de mest tradisjonelle sykepleieoppgavene, finnes det relativt lite forskningskunnskap om forebygging av trykksår i norske kommuner. Dette overrasket Siri Andreassen Devik da hun startet arbeidet med å oppsummere kunnskap om trykksårforebygging i kommunale tjenester.

Les mer
Siri Wiig

20.11.2020

Norges første temanummer om pasientsikkerhet

Kommunene har ansvar for god pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene. Men det har skortet på forskning på fagfeltet. Nå kommer Tidsskrift for omsorgsforskning med eget temanummer med 16 nye artikler.

Les mer
Arne Thobru, Solveig Rostøl Bakken, Odd Inge Sanden, Berit Hvidsten

19.11.2020

Hva mener de eldre selv?

Politikere vil ha forskning på hvordan vi kan få et aldersvennlig Norge. Men hva vil de eldre selv? Hva er viktig for dem? Fire pensjonister ble invitert til å kommentere kunnskap som forskere har samlet inn. Men er forskere og forskningsobjekter opptatt av det samme?

Les mer
Monika Jakobsen og Ragnhild Storstein

12.11.2020

Brukermedvirkning for innvandrere

Ifølge lovverket skal pasienter og brukere involveres i avgjørelser om sin egen helse. Det gjelder også når pasienten snakker polsk, litauisk eller somali. Så hva gjør du, når kvinnen som ikke snakker norsk og som har liten tillit til helsevesenet, skal være med å bestemme hvilken behandling hun skal få?

Les mer
Per Gunnar Disch

05.11.2020

– Kommunene tar ikke tro og livssyn hos eldre på alvor

Kommunene har ansvar for helhetlig omsorg hos eldre. – Men tro og livssyn er sjelden et tema, selv om dette er viktig for mange, mener forsker.

Les mer
Aud Obstfelder

09.10.2020

Glad for økt satsing fra regjeringen

Forskningsleder Aud Obstfelder mener regjeringen tar på alvor utfordringene i de kommunale helse- og omsorgstjenestene i forslag til statsbudsjett for 2021. Men hun er spent på hvordan de foreslåtte tiltakene skal gjennomføres, og er opptatt av at det trengs mye ny kunnskap.

Les mer
Rose Mari Olsen

05.10.2020

Møt den nye lederen i midt

Hun vokste opp i Flatanger, men har bodd tretti år i Overhalla. Her trives hun godt, men innrømmer at de to hagedammene aldri blir det samme som lukta av havsalt og sjø. Vi har snakket med Rose Mari Olsen som er ny daglig leder ved Senter for omsorgsforskning, midt.

Les mer
Eldre dame ved vindu. Illustrasjonsfoto.

28.09.2020

Hjernen svikter. Hvordan skal du da få sagt hvordan du vil ha det?

I Norge lever et stort antall personer med demens, og med økende forventet levealder antar vi antallet vil øke. Demens er ikke én enkelt sykdom, men et resultat av ulike sykdommer og skader som svekker hjernes funksjon. I de fleste tilfeller kommer sykdommen gradvis. I starten klarer personene seg ganske godt selv, med hjelp og støtte av familie og øvrig nettverk, men etter hvert blir behovet for hjelp slik at kommunale helse- og omsorgstjenester trår til.

Les mer
Steinar Barstad

21.09.2020

«Til sykehjemmet skiller eder ad»

Koronapandemien har forsterket de store forskjellene det er på å være pårørende for hjemmeboende og pårørende for beboere i sykehjem. Mens pårørende har fått besøksforbud og ikke fått lov til å stille opp for sine i sykehjem, har andre pårørende fått økt omsorgsbelastning og overtatt det offentliges ansvar fordi en rekke tjenestetilbud har stengt ned.

Les mer
Brooke Hollister

24.06.2020

Dette er Brooke Hollister

Bjørg Dale er profesjonsutdannet sykepleier med både klinisk erfaring og ledererfaring fra kommune- og spesialisthelsetjeneste. Vi kjenner henne best som tidligere faglig leder for Senter for omsorgsforskning, sør. Etter et vesentlig bidrag til helse- og omsorgsforskningen finner vi i dag professor Bjørg Dale litt i bakgrunnen. I hennes sted, som faglig leder for Senter for omsorgsforskning, sør finner vi Brooke Hollister. Vi har sendt Hollister noen spørsmål og her kan du lese svarene til kvinnen som har jobbet for Nancy Pelosi og som gjerne ser at Senter for omsgsforskning, sør dobler sin størrelse de kommende årene.

Les mer
Nora Simonhjell og Ingvil Hellstrand

22.06.2020

Årets artikkel: Hvem eier fortellingen om et liv?

Hvem bestemmer hvordan din livshistorie skal skrives? Hva skal utelates, og hva skal innlemmes?

Les mer
Rehabilitering Foto: Shutterstock

05.06.2020

Rehabiliteringen i Nord-Norge er kritisk under koronatida

Dagens situasjon er preget av forlenget ventetid og redusert kapasitet. Mange pasienter har fått utsatt eller avlyst sine tilbud om rehabilitering.

Les mer
Betrayal of Trust?

06.05.2020

Betrayal of Trust? The Impact of the COVID-19 Global Pandemic on Older Persons

Eldre personer og personer med alvorlige underliggende medisinske tilstander ser ut til å ha større risiko for å utvikle mer alvorlige komplikasjoner fra COVID-19. Disse trenger ressurskrevende medisinske inngrep når de først er smittet. Utfordringen er at det ikke finnes tilstrekkelig medisinsk bemanning og utstyr til å hjelpe dem. Hvordan prioriterer vi under moralske, etiske og politiske dilemmaer? Blir vi diskriminerende når det er ubalanse mellom tilbud og etterspørsel?

Les mer
Oddvar Førland

25.03.2020

Redaktøren til NTNU

Fra første februar i år har professor Oddvar Førland vært ansatt ved NTNU på Gjøvik som redaktør for Tidsskrift for omsorgsforskning.

Les mer
Wenche K. Malmedal

26.03.2020

Bekymret for voldsutsatte eldre i koronakrise

Vi vet at mange eldre opplever å bli utsatt for vold og overgrep fra nærstående personer eller personer de er avhengige av, sier forsker Wenche K. Malmedal i denne kronikken som først ble publisert på Pensjonistforbundet sine hjemmesider.

Les mer
Aud Obstfelder og Maren Sogstad

09.03.2020

Ny leder i øst

Siden 1. mars har Senter for omsorgsforskning, øst hatt ny daglig leder. Maren Sogstad overtar etter Aud Obstfelder. Vi har snakket med dem om framtiden.

Les mer
Palliativ omsorg

10.02.2020

Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.

Les mer
Palliativ omsorg

03.02.2020

Palliativ plan gir samhandling og trygghet

I en kartlegging fra 2019 sier 80 av 83 sykepleiere at de bruker palliativ plan og opplever at den bidrar til bedre kvalitet, samhandling og trygghet.

Les mer
Aud Obstfelder

31.01.2020

Pengene og politikerne styrer mesteparten av arbeidsdagen

– Jeg er gjerne med på å løfte fram omsorgsforskning som akademisk disiplin, men det forutsetter at vi har pengene, tiden, kompetansen og bestillingen fra politikerne.

Les mer
Eldre dame i bilen

28.01.2020

Et aldersvennlig samfunn – et anliggende på tvers av fag og departement

Sist uke fikk Norge sin fjerde Solberg-regjering. Denne gangen uten en eldreminister. Det er vi glad for. Gamle mennesker har like sammensatte og varierte liv og behov som alle andre mennesker.

Les mer
Rose Mari Olsen (til venstre) og Ragnhild Hellesø er redaktører for en ny bok om digitalisering av informasjons- og dokumentasjonsarbeidet i sykepleietjenesten. Utfordringene som følger med digitalisering står i kø.

09.01.2020

Praksis endres ved digitalisering – er du klar over hva det betyr?

Digitalisering skal gi pasienten tryggere og bedre behandling. Men det forutsetter at helsepersonellet forstår hvordan informasjon og dokumentasjon skal samles, deles og sikres. Gjør de det? Utfordringene står i kø, viser ny bok.

Les mer
Aud Obstfelder, Frode Jacobsen, Ingunn Moser

20.12.2019

Nytt temanummer om teknologi i helse og omsorg

Aud Obstfelder, Frode F. Jacobsen og Ingunn Moser har vært gjesteredaktører i siste nummer av Tidsskrift for omsorgsforskning. Vi har snakket med Frode F. Jacobsen om nummeret som tar for seg teknologi i helse- og omsorgstjenesten.

Les mer
Steinar Barstad

03.12.2019

Å kombinere arbeid og omsorg

Uten omsorgsyterene i familie, lokalsamfunn og sosialt nettverk ville trolig helse- og omsorgssektoren bryte sammen.

Les mer
Janne Bjorheim Bøe begynner som ny leder for Senter for omsorgsforskning, vest 9. desember. (Foto: Bjørn Kvaal)

11.11.2019

Janne blir daglig leder i vest

Janne Bjorheim Bøe blir ny daglig leder for Senter for omsorgsforskning, vest. Da møter hun igjen forskere hun jobbet med da hun var student og senere stipendiat ved Institutt for sosialantropoligi ved Universitetet i Bergen.

Les mer
Per Gunnar Disch

06.11.2019

Fersk frivillighetsplan skal styrke fellesskapet

I oktober ble frivillighetsplan for Sandefjord kommune, «Et styrket fellesskap», vedtatt. I planen, som er resultatet av et toårig samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning, kommunen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), angis det fem konkrete mål og 33 tiltak for gjennomføring i 2019/2020.

Les mer
Torunn Kitty Vatnøy

04.11.2019

Kompetansen bør heves i KAD

Hva kreves av sykepleierne i kommunen når de har fått ansvar for akuttinnleggelser? Hvilken kompetanse behøver de for å ta seg av mennesker med behov for øyeblikkelig hjelp? I en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet Journal of Clinical Nursing skriver Torunn Vatnøy fra Senter for omsorgsforskning om viktigheten av sykepleiere med avansert kompetanse.

Les mer
 Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning

24.10.2019

Grunn til bekymring

Postdoktor Hanne Marie Rostad og professor Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskapen om variasjon og uønsket variasjon i kvaliteten på omsorgstjenestene i Norge. Kunnskapsoppsummeringen indikerer utfordringer på flere områder og gir grunn til bekymring konkluderer rapporten.

Les mer
Førsteamanuensis Lill Sverresdatter Larsen ved Senter for omsorgsforskning, nord. (Foto: Bjørn Kvaal)

24.10.2019

Den syke trenger plass på sykehjem – slik reagerer de pårørende

Noen pårørende føler seg fanget, andre blir underdanige eller dominerende. Når en person med demenssykdom kan være klar for sykehjemsplass, må helsepersonellet være forberedt på ulike reaksjoner hos de pårørende.

Les mer
Borghild Ulshagen, Øystein Lappegard, Per Gunnar Disch, Karsten Popp Dideriksen

24.09.2019

Samhandling i praksis

Da samhandlingsreformen utfordret helsevesenet til å styrke samarbeidet mellom kommune og sykehus, hadde Hallingdal drevet med samhandling i årevis.

Les mer
Marianne Eliassen er i gang med Leve hele livet. (Foto: Bjørn Kvaal)

12.09.2019

Kommunene skal få erfaringene som gir aktivitet hos eldre

Eldre mennesker både kan og vil leve et mest mulig aktivt liv. Nå skal forskere oppsummere for kommunene kunnskap og erfaringer som gir mer aktivitet og deltakelse i den eldre befolkningen

Les mer
Jill-Marit Moholt

23.08.2019

Jill-Marit ny daglig leder

Jill-Marit Moholt ville bli sykepleier og jobbe med eldre mennesker i kommunehelsetjenesten. Det siste skulle ta over 20 år.

Les mer
Frivillg arbeid

01.08.2019

Hvem er fri, hvem er villig?

Frivillig innsats skal være en løsning på en fremtidig kapasitetskrise i omsorgstjenestene. Da er det klokt å spørre de frivillige om, og eventuelt hvordan de ønsker å bidra.

Les mer
Tidsskrift for omsorgsforskning

28.06.2019

Sommerinfo fra redaktør Førland

Her kommer litt sommerinfo fra Tidsskrift for omsorgsforskning og redaktør Oddvar Førland ved Senter for omsorgsforskning i Bergen.

Les mer
Pål Romundstad

14.06.2019

– God delingskultur med Tidsskrift for omsorgsforskning

Forskning bør publiseres internasjonalt og på engelsk. Men det finnes unntak, som når målgruppen er norsk og jobber i praksisfeltet i norske kommunene. Dette balanserer Tidsskrift for omsorgsforskning på en god måte, mener forskningsleder ved NTNU.

Les mer
Nils Ivar Lahlum (til venstre), redaksjonsleder for tidsskrift og Idunn i Universitetsforlaget, og redaktør Oddvar Førland gleder seg over rekordøkning i antall lesere av Tidsskrift for omsorgsforskning. (Foto: Universitetsforlaget og Bjørn Kvaal)

12.06.2019

Gratis og fri tilgang ga rekordøkning i antall lesere

Antall lesere av artiklene i Tidsskrift for omsorgsforskning er tidoblet på få år. Fri tilgang, stor interesse blant ansatte i helse- og omsorgssektoren for ny kunnskap og økt kvalitet på artiklene kan være noen av årsakene.

Les mer
Aud Obstfelder (til venstre) og Thorstein Ouren er i gang med Leve hele livet.

06.06.2019

Skal oppsummere kunnskap om alderdom for norske kommuner

Eldre mennesker skal forberedes til å klare alderdommen bedre. Norske kommuner skal nå få servert ny kunnskap som skal legge til rette for dette.

Les mer
Steinar Barstad

31.05.2019

En stor sektor vi vet lite om

De kommunale omsorgstjenestene er det mange som synser mye om, men ingen som har god nok kunnskap om. Omsorgssektoren i kommunene har om lag 120 milliarder kroner i årlige utgifter og utfører mer enn 140 000 årsverk for 360 000 tjenestemottakere i alle aldre i løpet av et år.

Les mer
Oddvar Førland, professor ved Senter for omsorgsforskning. Foto: Elise Adeleine

10.05.2019

Er små kommunar best? Eller verst?

Omsorgstenester er den største utgiftsposten for norske kommunar, og det finst store kvalitetsforskjellar i tilbodet. No skal forskarar ved HVL kartlegge uønskt variasjon.

Les mer
Steinar Barstad

29.04.2019

Vil ha et demensvennlig samfunn – ikke egne samfunn for demente

– Jeg undrer meg over at noen kan finne på å bygge egne landsbyer for de av kommunens innbyggere som har demens. Nå bygges det demenslandsbyer blant annet i Kristiansand, Oslo, Bærum og Sandefjord, flere av dem med plass til mellom 150 og 200 beboere. Regjeringens siste demensplan hadde overskriften «Et mer demensvennlig samfunn». Det er noe helt annet enn å bygge egne samfunn for demente, sier Steinar Barstad.

Les mer
Anette Fagertun og Frode F. Jacobsen

29.04.2019

24 millioner til senter for omsorgsforskning

Når det nærmer seg deadline blir det mye kaffe og lite søvn på mange forskere som søker prosjektmidler. Anette Fagertun og Frode Jacobsen kunne puste lettet ut da søknaden var levert den 18. oktober 2018. Fem måneder senere kan de juble over tildelingen av 24 millioner kroner.

Les mer
Førsteamanuensis Hege Kristin Andreassen ved Senter for omsorgsforskning, øst, har bidratt i ny bok om velferdsteknologi. (Foto: Bjørn Kvaal)

24.04.2019

Ny bok om velferdsteknologi: IKT-ansatte stanset profesjonskrangel

Legene syntes den skriftlige informasjonen om pasienten var for omfattende, de ansatte i hjemmesykepleien syntes informasjonen var for knapp. Løsningen ble at den IKT-ansvarlige stengte ned kommentarfeltet for helsearbeiderne.

Les mer
Anette Fagertun og Gudmund Ågotnes

25.02.2019

Hvordan har det gått med trygghetsstandarden?

I 2016 startet Helsedirektoratet pilotprosjektet «Trygghetsstandard i norske sykehjem» med et ønske om mindre forskjeller i kvalitet på sykehjemmene i Norge. Anette Fagertun og Gudmund Ågotnes har fulgt pilotkommunene Sortland, Tromsø, Eidskog og Kristiansund i arbeidet.

Les mer
Omsorgsbiblioteket

11.02.2019

Mye ny omsorgsforskning

Hva sier personalet om implementeringen av hverdagsrehabilitering? Hvilke er de politiske utfordringene med å bli gammel i eget hjem? Har du sett den rykende ferske forskningen på legemiddelbruk og pasientsikkerhet? Hva svarer mottakerne når de blir spurt hvilket utbytte de har av forebyggende hjemmebesøk? Vet du at det finnes en egen nettside om trening og aktivitetstilbud til personer med nevrologiske skader og sykdommer?

Les mer
Faglig leder Cathrine Arntzen (til venstre) ved Senter for omsorgsforskning, nord, og ansvarlig redaktør Astrid Gramstad i Omsorgsbiblioteket ønsker velkommen til tre masterstudier med høy relevans for kommunale helse- og omsorgstjenester. (Foto: Monika Dybdahl Jakobsen)

11.12.2018

– Kom til Tromsø for å ta mastergrad!

Høsten 2019 starter UiT Norges arktiske universitet tre flerfaglige masterstudier med høy relevans for kommunale helse- og omsorgstjenester: Master i aldring og geriatrisk helsearbeid, master i psykisk helsearbeid og master i helsefaglig utviklingsarbeid.

Les mer
Heidi Haukelien 2

28.11.2018

På fornavn med hjelperne

Innovasjon i omsorgssektoren blir ofte forbundet med velferdsteknologi, men det er innovasjon å flytte måltidet på et sykehjem hvis det gir økt appetitt, det er innovasjon å tilby en frivillig ruslevenn, hvis det gir bedre helse og det er innovasjon å gi brukerne John, når det er John de trenger.

Les mer
Bjørg Dale

27.11.2018

Skal bli flinkere til å hjelpe eldre med psykiske problemer og rusmiddelbruk

En del eldre har psykiske problemer og uheldig rusmiddelbruk. Men ingen vet hvor store problemene er. Nå skal omfang og årsaker kartlegges. Slik kan helsearbeidere bli bedre til å hjelpe disse menneskene.

Les mer
Line Helgerud Skarstad

16.11.2018

«Alle» ville ha kurset om hverdagsmestring

Gran kommune skulle lage et e-læringskurs i hverdagsmestring for å lære opp de ansatte i helse – og omsorgstjenesten. Plutselig var kurset tatt i bruk av 32 andre kommuner, også.

Les mer
Anette Musdalslien

05.11.2018

Anbefaler kommunen å få en forskervenn

Flere eldre, trangere økonomi. Mange kommuner er opptatt av omstilling for å møte disse utfordringene. – Blant annet må samarbeidet med forskere styrkes.

Les mer
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen under Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

26.10.2018

Leve hele livet

Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Les mer
Tina Nabatchi (Foto: Steve Sartori)

12.10.2018

The who, when, and what of coproduction

Fra tid til annen dukker det opp ord som plutselig får stor fart inn i omsorgstjenesten, ord som blir mye brukt og som antyder en trend eller bevegelse, såkalte «buzzwords» på godt norsk. Synergi, innovasjon, brukermedvirkning og samhandling suste inn i språket vårt og har kommet for å bli. Akkurat nå er det «samskaping» som gjelder.

Les mer
Bibi Hølge-Hazelton

11.10.2018

Viktig og vanskelig med nysgjerrig kultur

Bibi Hølge-Hazelton er professor i klinisk sykepleie og tilknyttet Sjællands Universitetshospital ved Syddansk universitet. Hun kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning for å snakke om faglig ledelse og utvikling av et anvendelsesorientert forskningsmiljø.

Les mer
– Trygghet gir mer hverdagsmestring, sier Ellen Sagengen, kvalitetssjef i Gran kommune. (Foto: Privat)

10.10.2018

Jobber med hendene på ryggen

Brødet, smør og pålegg ligger klart, det er bare å smøre brødskiva si sjøl. Når eldre hjemmeboende i Gran kommune nå får besøk av hjemmesykepleiere, må de regne med å få motivasjon til mer selvhjelp og litt mindre praktisk tilrettelegging.

Les mer
Randi Stokke

28.09.2018

Stolt Randi fikk Publikasjonsprisen

– Skikkelig stas! stråler førsteamanuensis Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning. Hun ble torsdag tildelt NTNUs Publikasjonspris under Innlandets Forskningskonferanse i helse- og sosialfag.

Les mer
Pepper og Rigmor Einang Alnes

25.09.2018

Pepper og Rigmor kommer til konferansen

Vest på Sunnmøre i Møre og Romsdal ligger den lille industrikommunen Haram og gaper mot storhavet. Kommunen har lang tradisjon for å ta imot polske industriarbeidere, men da Eidet omsorgssenter tok imot den humanoide roboten Pepper var det litt utenom det vanlige.

Les mer
Åse Michaelsen og Tellef Inge Mørland

24.08.2018

Hvor bør hun begynne?

Oppgavene står i kø for eldreminister Åse Michaelsen. – Hvor skal jeg begynne? sa hun etter å ha hørt innlegg fra forskere fra Sentre for omsorgsforskning under Arendalsuka.

Les mer
Debatt Arendalsuka

15.08.2018

Nå kommer egen melding om helseindustri

Regjeringen lager nå Norges første helseindustrimelding. Men kan vi bli best på helseindustri uten å vektlegge kvalitet høyere i helsetjenesten?

Les mer
Frode F. Jacobsen

09.07.2018

Ny bok med perspektiver på eldre mennesker

Gerontologi er læren om alderdom og aldringsprosesser. I boken med samme navn får vi innblikk i eldre menneskers egne historier. Vi får erfare at det er normalt å bli gammel, og at vi har ulike måter å bli det på.

Les mer
Frode F. Jacobsen

09.07.2018

Europeisk forskningsnettverk

Frode F. Jacobsen feiret verken jul eller bursdag den dagen, men fikk likevel det han hadde øverst på ønskelista, nemlig penger til et europeisk forskningsnettverk for omsorgstjenester og primærhelsetjenester.

Les mer
Oddvar Førland

08.06.2018

Fersk forskning rett i lomma

Universitetsforlaget har ti tidsskrifter for helse- og sosialfag. Nå er ett av dem gratis tilgjengelig for hvermansen. Tidsskrift for omsorgsforskning har fått open access. Dermed kan du få den nyeste forskningen på omsorgsfeltet rett inn på mobilen eller maskinen din uten at det koster en krone.

Les mer
Rektor Berit Rokne ved Høgskulen på Vestlandet. (Foto: Mauricio Pavez)

08.06.2018

Rektor ønsker seg omsorg pluss enda mer forskning

– Omsorg blir aldri utdatert, uansett hvor fine omgivelsene er. Brukeren trenger denne tryggheten.

Les mer
Terje Emil Fredwall

01.06.2018

Pasientforløp og ROP-lidelser

Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov for tjenester fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste samtidig, noe som ofte har vist seg å være utfordrende. I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall nærmere på nettopp pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak.

Les mer
Fra venstre ser vi Rose Mari Olsen (Nord Universitet), Davina Allen (Cardiff Universitet, Storbritannia), Aud Obstfelder (NTNU/SOF øst), Susan Chapman (California universitet, San Francisco), Jill-Marit Moholt (UiT, SOF nord), Bodil Hansen Blix (UiT/SOF nord) og Bjørnulf Arntsen (UiA, SOF sør).

09.05.2018

Inviterte til debatt under Nordisk Kongress i Gerontologi

Senter for omsorgsforskning arrangerte symposium under den 24. nordiske gerontologikongressen, «Lessons of a life time», i Oslo 2.-4.mai.

Les mer
Åse Michaelsen Marit Kirkevold Roboten Pepper

02.05.2018

Disse kommer til konferansen

Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

Les mer
Jim Skarli og Helga Katharina Haug

24.04.2018

Nevronett

I disse dager lanserer Omsorgsbiblioteket en ny nettside. Nevronett.no skal bidra til at personer med nevrologiske skader og sykdommer får en så kunnskapsbasert aktivitet og trening som mulig.

Les mer
Statsviter Bjarte Folkestad har samlet registerdata innen pleie- og omsorgssektoren. (Foto: Ingvild Festervoll Melien)

24.04.2018

Slik bruker du registerdata

Vil du forske på pleie- og omsorgssektoren, men trenger registerdata? Nå er mange kilder til kommunale fakta innen denne sektoren samlet i en ny rapport. – Registerdata er en gullgruve, sier forsker.

Les mer
Jim Skarli

17.04.2018

Ny oppsummering om aktivitetstilbud

Nevrologiske skader og sykdommer omfatter både medfødte eller ervervede tilstander, og fører ofte til svekkelse av funksjoner på flere områder. De vanligste nevrologiske skadene og sykdommene blant brukerne av omsorgstjenester er Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, hjerneslag og epilepsi.

Les mer
Siri Andreassen Devik

19.03.2018

Fall og pasientsikkerhet

Studier viser at helsepersonell ofte overser årsakene til at eldre faller og først blir oppmerksomme og iverksetter tiltak etter at fallet er et faktum. Siri Andreassen Devik har skrevet en oppsummering av kunnskap om fall og pasientsikkerhet sammen med Rose Mari Olsen og Tove M. Ness. Vi har bedt Devik og Olsen om svare på noen spørsmål.

Les mer
Nina Olsvold Oddvar Førland Hege Kristin Andreassen Ragnhild Hellesø Line Melby

19.03.2018

Vil bli flinkere til å dele – men hvordan?

Aldri har helsevesenet hatt så mye kunnskap og informasjon. Men hvem setter premissene for hva som skal deles?

Les mer
Målfrid Schiager

07.03.2018

Er din kommune i rute?

Før året er omme skal 75 % av de norske kommunene ha iverksatt ett eller flere tiltak for å bedre pasientsikkerheten. Direktoratet har gitt kommunene seksten tiltak å velge mellom.

Les mer
Tobba Therkildsen Sudmann

19.02.2018

– Fordommer hindrer eldre fra et selvstendig liv

Å leve hele livet etter egne ønsker er et mål for mange. Fordommer mot aldring er kanskje det største hinderet for å få det til, mener forsker.

Les mer
Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

07.02.2018

Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

Siri Andreassen Devik har overtatt stafettpinnen etter Rose Mari Olsen og er fra nyttår av emneredaktør for emnet pasientsikkerhet i Omsorgsbiblioteket.

Les mer
Forebyggende hjemmebesøk

12.01.2018

Ny oppsummering av kunnskap om forebyggende hjemmebesøk

Oddvar Førland og Randi Skumsnes fra Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskap om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre. Oppsummeringen er publisert i Omsorgsbiblioteket.

Les mer
Astrid Gramstad

09.01.2018

Ny redaktør i Omsorgsbiblioteket

Astrid Gramstad jobber som førsteamanuensis og forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2018 er hun også ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.

Les mer
Cathrine Arntzen er ny faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord (Foto: Bjørn Kvaal)

02.01.2018

Cathrine overtar i nord

Pulsen stiger, tanker sorteres og dagen ruller i gang. Nå skal Cathrine Arntzen bruke sykkelturen på 25 minutter til jobben til også å planlegge arbeidet som ny faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, nord.

Les mer
Nina Emaus er leder for Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT – Norges arktiske universitet. (Foto: Bjørn Kvaal)

20.12.2017

Venter seg mer nasjonal forskning

Instituttleder i Tromsø mener Norge vil trenge stadig større forskningsprosjekter i årene som kommer. Da kan sammenslutningen av Senter for omsorgsforskning landet rundt være nyttig.

Les mer
Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

18.12.2017

Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

Kjersti Karoline Danielsen ved Senter for omsorgsforskning i Kristiansand vil oppsummere kunnskap om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid til Omsorgsbiblioteket. Hun ber kommuner som arbeider med dette om å ta kontakt.

Les mer
Pepper på omsorgssenter

13.12.2017

Robot i omsorgen

Humanoide roboter, altså roboter med samme fasong som mennesker, blir benyttet i banker, butikker og universiteter flere steder i verden. De finnes også på enkelte sykehus. Men når en liten kommune på Vestlandet åpner dørene for et eksemplar av arten, er det trolig første gang en humanoid robot ønskes velkommen til omsorgstjenesten.

Les mer
Torunn Hamran

07.12.2017

Torunn takker av

Siden oppstarten i 2008 har Torunn Hamran vært faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Nå blir professoren pensjonist.

Les mer
To poeng til gutta!

30.11.2017

To poeng til gutta!

Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra nyttår. Da blir det lov å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag. Dermed kan det hende du finner to poeng under juletreet hvis du har vært snill gutt.

Les mer
Prosjektleder Kjersti Sirevåg i Kompetansebroen. (Foto: Bjørn Kvaal)

06.11.2017

Brobyggerne

Pasienten har krav på å bli møtt med kompetente og informerte ansatte. På Østlandet skjer det gjennom å bygge bro.

Les mer
Per Gunnar Disch

31.10.2017

Én av fem kommuner har for kostbar pleie og omsorg

Nesten hver femte kommune sier at helse- og omsorgstjenesten er for dyr for kommuneøkonomien deres.

Les mer
Statsbudsjett

13.10.2017

Omsorgsforskning i statsbudsjettet

Senter for omsorgsforskning får en god porsjon oppmerksomhet i årets Statsbudsjett. Framfor alt framgår det hvordan Senter for omsorgsforskning bidrar til tjenesteutformingen i kommunene og hvor sentral omsorgsforskningen blir framover.

Les mer
Kommunenes strategiske forskningsorgan og Camilla Stoltenberg (Foto: KS og Folkehelseinstituttet) F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

12.10.2017

Money talks

Økonomi har gjennomslagskraft. Camilla Stoltenberg savner helseøkonomiske beregninger å slå i bordet med. Hun gjør dessuten oppmerksom på Kommunenes strategiske forskningsorgan.

Les mer
Lill Sverresdatter Larsen, fotograf Kristin Henriksen

11.10.2017

Intervju med Lill Sverresdatter Larsen

Den 8. september 2017 disputerte Lill Sverresdatter Larsen for PhD-graden ved UiT Norges arktiske universitet. Tittel på avhandlingen var «Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities».

Vi gratulerer Larsen med PhD-graden, og har stilt henne noen spørsmål om studien.

Les mer
Sti gjennom skog

05.10.2017

Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

Kjersti Karoline Danielsen er emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og har, sammen med Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall, skrevet en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for eldre med kronisk sykdom. Vi har bedt Danielsen hjelpe oss å se på hvilke utfordringer for helhetlig pasientforløp oppsummeringen peker på. Og hvilke tiltak som kan bidra til helhetlige pasientforløp?

Les mer
brukermedvirkning i demensomsorgen

03.10.2017

Brukermedvirkning i demensomsorgen

Rita Sørly er forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Hun er emneredaktør for emnet Brukermedvirkning i Omsorgsbiblioteket og har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermedvirkning i demensomsorgen.

Les mer
Oddrunn Sortland

22.09.2017

Familien som aktør i kommunal eldreomsorg

Jeg har møtt Oddrun Sortland. Oddrun er sykepleier, med mange års fartstid i kommunal eldreomsorg. Oddrun er tilknyttet Senter for omsorgsforskning, vest og arbeider med et doktorgradsprosjekt knyttet til samspillet mellom eldre hjelpetrengende og deres familier og kommunale helsetjenester. Pårørende blir møtt på så mange ulike måter i tjenesten, og det ser ut til å være liten systematikk i arbeidet rettet mot de eldre sine familier. Jeg spurte Oddrun om hun kunne tenke seg å fortelle mer om prosjektet sitt, og om noe av det hun har erfart i sin forskning kan være overførbart til demensomsorgen.

Les mer
Ann-Karin-Helgesen

08.09.2017

Sommerprat med Ann Karin Helgesen

Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold, har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

Les mer
Bjørg Dale

21.08.2017

Fordi de fortjener det!

Da professor Bjørg Dale ved Senter for omsorgsforskning skulle svare på hvorfor vi skal prioritere en verdig omsorg for eldre, var svaret enkelt; fordi de fortjener det.

Les mer
Aud-Obstfelder-og-Skoleskipet-Sørlandet

16.08.2017

Menn og teknologi inn i sykepleien

Aud Obstfelder fra Senter for omsorgsforskning hadde et innlegg under Arendalsuka som handlet om hva teknologien får å si for likestillingen i omsorgsarbeidet. Her er litt av det som ble sagt fra scenen.

Les mer
Trude Klevan

30.06.2017

Sommerprat med Trude Klevan

Trude Klevan, førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge, leverte nylig sin doktorgradsavhandling «Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster – en kvalitativ utforskning». Vi har stilt henne noen spørsmål om temaet.

Les mer
Siv Magnussen Fotografert av Gro Vasbotten

09.05.2017

Lokalmedisinske sentre

Med samhandlingsreformen flyttes mye av arbeidet med pasientene fra sykehus til, for eksempel, sykehjem uten at kompetansen følger med på kjøpet. Som et svar på dette ønsker myndighetene økt samarbeid mellom tjenester og kommuner. Derav ideen om lokalmedisinske sentre.

Les mer
Gudmund-Ågotnes

28.04.2017

Sykehus eller ikke?

La oss si at din gamle far skal flytte på institusjon og at dere har to sykehjem å velge mellom. Da kan det være sånn, at dersom dere velger, la oss kalle det Sagatun sykehjem, vil faren din bli lagt inn på sykehuset én eneste gang i løpet av det kommende året. Dersom dere derimot velger Furulunden sykehjem, vil de legge inn den samme mannen med de samme problemene, hele ni ganger!

Les mer
Bodil Hansen Blix

24.04.2017

Helse- og omsorgstjenester til den samiske befolkning

Lokal forankring og individuell tilrettelegging er nødvendig og viktig. Den samiske befolkningen er like sammensatt som befolkningen for øvrig, så det kan være vanskelig å gi generelle råd om hvordan man kan tilrettelegge helse- og omsorgstjenester for den samiske befolkningen på gruppenivå.

Les mer
Kristin Mjelde Helleberg

21.04.2017

Hjemmebesøk ryddet opp i uenigheter

Foreldre syntes ikke ansatte fulgte opp beskjeder om barnet, mens ansatte tenkte at foreldre var mest opptatt av egne behov. Men det var til de ansatte kom på hjemmebesøk.

Les mer
Ragnhild Riis

19.04.2017

Bris ga medvind i rehabiliteringen

Brukere som tar ansvar for seg selv og ansatte som er tilstede for brukerne. Slikt har gitt rehabiliteringssuksess i Bamble.

Les mer
Gro Lorentzen

05.04.2017

700 har tatt utdanning i aktiv omsorg

Teaterbesøk, bollebaking og skogsturer. Flere hundretusen mennesker som mottar helse- og omsorgstjenester kan hver dag ha behov for aktiv omsorg. 700 ansatte har nå tatt utdanning i dette omsorgstilbudet.

Les mer
Pasientforløp, Samdata kommune

03.04.2017

Samdata kommune

Lederen for hjemmetjenesten i kommunen har kanskje gått rundt og lurt på om tjenesten hennes sender uvanlig mange pasienter til sykehuset. Det har bekymret henne, men hun har savnet tall som kan gi svar på spørsmålet. Fram til nå.

Les mer
Rita Kristin Klausen

24.03.2017

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

De overordnede føringene fra helsemyndighetene melder at man skal individualisere og standardisere samtidig. Dette motsetningsforholdet utfordrer brukermedvirkning på alle nivåer, sier forsker Rita K. Klausen ved Senter for omsorgsforskning.

Les mer
Den nye vinen på Gamletorvet Spiseri på Gjøvik

13.03.2017

Den nye vinen

Heidi Vifladt leder institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik. Hun går nye veier for å hente inn den nye vinen. Her blir de aktuelle søkerne til fem phd-stillinger invitert til to dagers seminar med overnatting og restaurantbesøk.

Les mer
Pårørende

08.03.2017

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.

Les mer
Forskerskolen 2

02.03.2017

Forskerutdanning rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester

Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE tilbyr forskerutdanning spesielt rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og skal være et supplement til den eksisterende ph.d.-utdanningen ved universiteter og høgskoler.

Les mer
Ketil Beer-Johansen

20.02.2017

Oppsving for demenstilbud da de forlot sykehjemmet

Interessen for dagtilbudet for yngre med demenssykdom kom for fullt da det ble flyttet ut fra sykehjemmet.

Les mer
Aud Obstfelder

15.02.2017

2017 blir et toppår

Aktiviteten ved Senter for omsorgsforskning i 2017 blir rekordstor. Her er noe av det de jobber med ved Senter for omsorgsforskning, øst.

Les mer
Forsker Jørn Isaksen ved Senter for omsorgsforskning, øst skal telle avvik.

09.02.2017

Bidrar til trygghetsstandard i sykehjem

Er det laget en ernæringsplan for hver pasient, er alle pasientene veid siste måned og er funksjonsnivået deres sjekket jevnlig? Nå skal avvik ved sykehjem og i kommuner kartlegges.

Les mer
Førsteamanuensis Tove Mentsen Ness ved Nord universitet. (Foto: Einar Myrenget)

07.02.2017

«Mystery shopper» sjekker sjefen

En dag kommer det en fremmed gjest på sykehjemsavdelingen. Hun er verken pårørende eller jobbsøker, men en «mystery shopper».

Les mer
Randi Skumsnes og Oddvar Førland

01.02.2017

Dette vet vi om hverdagsrehabilitering

Når for eksempel en eldre person har brukket lårhalsen er det ønskelig med en så rask og god rehabilitering som mulig. De største forskjellene på vanlig behandling og hverdagsrehabilitering er at den eldre selv setter målene for rehabiliteringen, og at det tverrfaglige teamet jobber tett sammen mot å nå disse. Der man før hjalp fru Hansen med å handle, kle på seg, eller lage frokost, hjelper man nå fru Hansen med å trene mot å klare dette selv. Yrkesgruppene er de samme, men nå jobber de tettere sammen og deres viktigste mål er ikke at gulvet til fru Hansen blir rent, men at fru Hansen skal klare å vaske det.

Les mer
Hjemmetjeneste

02.01.2017

PÅRØRENDE SUTREKOPPER?

Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

Les mer
Politikere, ansatte, tillitsvalgte og brukerrepresentanter i Porsgrunn tenker sammen for å skape bedre tjenester. Fra venstre Zorana Miljevic, ledende fysioterapeut for voksne brukere, Elisabeth Eri Røland i Norsk forbund for utviklingshemmede i Porsgrunn, Anne Karin Weisser, fagkonsulent i miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede, og Hilde Hagen, avdelingsleder ved et helse- og aktivitetssenter. (Foto: Bjørn Kvaal)

14.12.2016

Trodde du at planarbeid var kjedelig? Da må du se til Porsgrunn

På taket skal Frivillighetsbussen ha en bjelle slik isbilene bruker. Så kan den kjøre rundt og kalle på alle som vil ha skyss til et senter der de kan møte andre mennesker.

Les mer
Pernille Bruusgaard

28.11.2016

Ett legemiddel bør eldre få beholde

– Du kan fjerne de fleste medisinene hos eldre uten at det nødvendigvis får store konsekvenser. Ett unntak er legemidler mot forstoppelse. Dette er et undervurdert problem. Ubehandlet kan det føre til smerter, kvalme og redusert appetitt, og i verste fall forgiftning og tarmslyng.

Les mer
Torgeir Waterhouse

08.11.2016

Etisk forsvarlig teknologi?

Barna dine kan få tannbørster som forteller telefonen din om tennene er rene. Er du redd for brystkreft, kan du få en bh som gjør undersøkelsene for deg. I USA printer de tabletter med skreddersydd sammensetning.

Les mer
Kine Nordmo-Stykket

03.11.2016

Sekk og skjema som skal løfte hjemmesykepleien

En sekk med medisinsk utstyr og et kontrollskjema. Det skal gi bedre hjemmesykepleie hos eldre mennesker i Troms-kommuner

Les mer
Forfatterne av boken «Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid»

28.09.2016

Slik kan ekspertmakten tones ned

Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god atmosfære på posten?

Les mer
Haugtun sykehjem på Gjøvik og Senter for omsorgsforskning (SOF) ved NTNU Gjøvik lager nå i fellesskap søknad til Forskningsrådet om opptil ti millioner kroner. Målet er å finne fram til nyttig velferdsteknologi. Fra venstre forsker Jørn Isaksen (SOF), virksomhetsleder Målfrid Schiager i Gjøvik kommune, forskningsleder Aud Obstfelder (SOF) og prosjektleder Anne Marit Åslund ved Utviklingssenter for sykehjem i Oppland. (Foto: Bjørn Kvaal)

25.08.2016

Skal sammen finne teknologi for eldre

Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut av, når de nå sammen søker Forskningsrådet om penger til et fireårig prosjekt.

Les mer
Disch

03.08.2016

E-læring er nyttig – og særlig hvis du har en mentor

Minst tre av ti ansatte som jobber med psykisk utviklingshemmede er ufaglærte. E-læring kan øke fagkunnskapen deres, særlig hvis de har en mentor på egen arbeidsplass å diskutere med.

Les mer
Victor-Valderaune

30.06.2016

Dokumentasjonstrollet møter motstand

Væpnet til tennene med nye rutiner, nye dingser og nye apper til dingsene har man slåss for en bedre dokumentasjon av det daglige arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Men fremdeles er dokumentasjonen mangelfull. Kanskje må det en mann ved navn Victor til for å beseire dokumentasjonstrollet?

Les mer
Foto-Iffit-Qureshi

28.06.2016

Demens hos innvandrere

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har samarbeidet om et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt angående helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

Les mer
Siri Devik

20.06.2016

Legemiddel-behandling svikter hos ni av ti eldre

Ni av ti eldre har en legemiddelbehandling som kan være mangelfull og i noen tilfeller utsette dem for alvorlige helseplager. Eldre hjemmeboende kan være ekstra utsatt.

Les mer
Camilla Johansen

10.06.2016

Pårørendeprosjektet i Bodø kommune

Fylkesmannen i Nordland kutter midlene til Pårørendeprosjektet, og det som har vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues av nedleggelse.

Les mer
Stryn4

09.06.2016

Hauk vil lage hjelpemidlene bestefaren trengte

I Stryn samarbeider elever fra helsefag og dataelektro om å lage morgendagens omsorgsteknologi. For Hauk Øren (18) er interessen for å finne gode løsninger ekstra stor, etter at bestefaren hans fikk demenssykdom.

Les mer
Trude Fløystad Eines

08.06.2016

Slik lærte pasienter, pårørende og ansatte å snakke sammen

De ansatte på sykehjemmet jobber kontinuerlig for å gi pasientene god pleie. Men er det den pleie og omsorg som pasientene ønsker?

Les mer
Elisabeth Aase

11.04.2016

Har eldresentrene gått ut på dato?

De unge eldre vil ikke sette sine ben i de tradisjonelle eldresentrene. Hva skal vi gjøre med det? spør Pensjonistforbundet. Elisabeth Aase var den som fikk spørsmålsstillingen i fanget. Hun er førstelektor ved Høgskolen i Telemark og engasjert av Senter for omsorgsforskning. Nå har hun sendt spørsmålet videre til 1200 av Pensjonistforbundets medlemmer og hatt dybdeintervjuer med personer i målgruppen.

Les mer
Foto Kristin Skrede og Brita C. Aaslie-Fjell 1

20.05.2016

Bedre og billigere

34 % av kommunene har innført hverdagsrehabilitering. Nå bør kanskje resten komme etter?

Les mer
Hverdagsrehabilitering gjør eldre friskere  (Foto: Bjørn Kvaal)

20.05.2016

Hverdagsrehabilitering gjør eldre friskere

Hverdagsrehabilitering gjør hjemmeboende eldre med funksjonsfall bedre sammenlignet med tradisjonelle måter å forsøke å bedre funksjonsevnen i denne gruppen. Dessuten koster det ikke noe mer for kommunene.

Les mer
Marianne Skinner

14.04.2016

Nytt akuttmottak i alle kommuner

Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen på døgnenhetene. På oppdrag fra Helsedirektoratet, stiller hun diagnosen og anbefaler behandlingen.

Les mer
Anita Lothe

05.04.2016

Slik kutter de ned på antall liggedøgn for eldre

Eldre med behov for rehabilitering får noen ganger mange liggedøgn på sykehjem, men langvarige opphold gjør ikke alltid pasienten mye bedre. Slik gikk Gloppen kommune fram da de ville korte ned på oppholdene.

Les mer
Skilpaddeforskning

14.03.2016

Mer skilpaddeforskning og standardisering i eldreomsorgen

Professor Ingela Enmarker vil ha en mer forskningsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Her slår hun et slag for standardisering og langsom forskning.

Les mer
Christine Øye

24.02.2016

Tvang i omsorgstjenesten

Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

Les mer
Lykt

08.02.2016

Åtte kommuner i skjønn forening!

I 2005 opprettet Midt-Troms regionråd en interkommunal enhet som skulle arbeide med kvalitetsutvikling i helse og omsorg. Enheten, som skal opplyse og vise vei, fikk navnet Løkta.

Les mer
Vidar Sørhus og Jim Skarli

27.01.2016

Verd å vite når du søker midler til forskning

Norge skårer høyt på forskning på medisin- og helsefag. Men det er usikkert hvor mye innovasjon dette fører til i de kommunale tjenestene. Hvorfor er det slik?

Les mer
Terje Hagen

27.01.2016

Lite svette i folkehelse-satsing

Åtte av ti kommuner bruker mer penger på folkehelsearbeid enn tidligere. Pengene går først og fremst til saksbehandlere og møter.

Les mer
Aud_Obstfelder_ Björn_Gustafsson

21.01.2016

NTNU får Senter for omsorgsforskning

Første januar fusjonerte Høgskolen i Gjøvik med NTNU. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Nye NTNU huser 38 000 studenter og 6 400 ansatte og får et budsjett på 7 milliarder kroner. En av dem som har sett fram til fusjonen er professor og forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning. Vi har snakket med henne om frykt og forventninger.

Les mer
Anders Grimsmo

13.01.2016

Lar spesialisten være sjefen

«Det er spesialistene som har kunnskapen, så da vet de best.» Slik tenker mange kommunale helseledere. Dermed sier de farvel til likeverd i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

Les mer
Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

07.01.2016

Du og jeg skal gjøre jobben

Du og jeg skal utføre 25 prosent av omsorgsarbeidet i Norge i framtiden. Hvor mye utfører vi i dag, og hva slags arbeid vil vi helst påta oss?

Les mer
EPI-sjef Henrik Persen

15.12.2015

Få kroner gir økt kraft i pasientarbeidet

Pasienter ved 60 avdelinger ved norske sykehus får informasjonspakker fra Epilepsiforbundet. Slik kan de litt lettere leve med sykdommen. Evaluering av 16 brukerorganisasjoner viser at de bruker statlige informasjonskroner ulikt, men effektivt.

Les mer
Randi Stokke (fra venstre), Astrid Gramstad og Tone Elin Mekki forsker på velferdsteknologi. (Foto: Bjørn Kvaal)

08.12.2015

Hjelpemidler gir mulighet for frihet

Tekniske hjelpemidler gir frihet og trygghet, og forbindes nødvendigvis ikke med noe negativt og det å bli gammel.

Les mer
Eldre mann ved vindu

02.12.2015

Frykter lokale akutte døgnenheter blir svekket

Mange innbyggere i Indre Østfold kan få hjelp av lege og sykepleier døgnet rundt nær hjemstedet sitt, i stedet for å bli sendt til sykehus. Fagansvarlig for tilbudet er spent på framtiden når kommunene selv tar regningen fra nyttår.

Les mer
Aud Obstfelder

25.11.2015

Smarte pilleesker ikke nok

Det er når teknologi tas i bruk at den får mening for brukerne. Men behovene til brukerne og situasjonen teknologien skal benyttes i snakkes det lite om.

Les mer
Omsorg

20.11.2015

Kjære ordfører, hva med omsorgstjenesten?

Det var ikke forskerne som ropte høyest under valgkampen, det betyr ikke at de ikke har noe på hjertet. Spørsmålet over stilles av Senter for omsorgsforskning og rettes mot landets nye ordførere.

Les mer
Foto: Kristin Skrede/Britt Aaslie-Fjell

16.11.2015

Europas første om hverdagsrehabilitering

Hanne Tuntland ved Senter for omsorgsforskning leverer det første viktige bidraget om effekten av hverdagsrehabilitering

Les mer
Terje Hagen

05.11.2015

Mange øyeblikkelig hjelp-senger står ubrukte

Kommunene åpner stadig flere akutte døgnenheter. Men mange senger står ubrukte.

Les mer
Siljesveen

28.10.2015

Forebyggende bortebesøk?

Eldre synes det er hyggelig med forebyggende hjemmebesøk fra kommunen. Men nytten av besøkene er mer usikker. Gruppemøter kan være et alternativ.

Les mer
Frode Fadnes Jacobsen

20.10.2015

Trivsel i sykehjemmet

Etter et seminar i hovedstaden om hverdagen i norske sykehjem blir vi sittende å prate med en av foredragsholderne. Frode Fadnes Jacobsen har, blant veldig mye annet, studert rommenes påvirkning på omsorgstjenesten

Les mer
Knut_Øvsthus_og_Bodil_Ravneberg

28.09.2015

Nye blikk på omsorgsteknologi

Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på Høgskulen i Bergen (HiB) skal no finne ut kva som skal til for at menneske og teknologi fungerer saman.

Les mer
Du_og_jeg_skal_gjore_jobben_for_web.jpg

25.09.2015

Landskonferanse i Aktiv omsorg

Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utviklet et landsomfattende opplæringstilbud i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. På konferansen kan du lære mer om muligheter, motstand, motivasjon, mestring, og mersmak

Les mer
Tre_millioner_til_omsorgsforskning_for_web

22.09.2015

Nytt veikart til velferdsteknologi

For en tid siden lanserte KS et «Veikart til velferdsteknologi». Et verktøy som ble utviklet for å hjelpe kommunene i gang med denne typen teknologi. Nå har det kommet et nytt veikart.

Les mer
– Ikke sett pasienten i sentrum. Da betyr det at de står alene og hjelperne står rundt, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet.

04.09.2015

Tar avgjørelser på sviktende grunnlag

– Politikere og helseledere tar for ofte avgjørelser uten å spørre hvor kunnskapsgrunnlaget for valgene de skal ta kommer fra, mener statssekretær.

Les mer
Jim_Skarli_for_web

28.08.2015

Pårørende trenger ulike tiltak

Pårørende har ulike behov for å kunne utføre omsorg og tilsyn hos nære familiemedlemmer. Men noen felles ønsker har de til kommunen.

Les mer
Knut_Øvsthus_for_web

28.08.2015

Tre millioner til omsorgsforskning

Lindås kommune, med sine åtte tusen innbyggere, er med på Norges største forskningsprosjekt angående omsorgsteknologi. Forskerne ved Senter for omsorgsforskning og Høgskolen i Bergen studerer teknologiens muligheter og begrensninger, og hvilke konsekvenser det får når man tar den i bruk.

Les mer
Aud Obstfelder, Nina Olsvold og Tone Elin Mekki. Foto: Sally Rosendahl, Marte Neverdal og Høgskolen i Bergen

26.08.2015

Hva ønsker du deg til valget?

Helse- og omsorgssektoren er ikke den som har ropt høyest under valgkampen, derfor bestemte vi oss for å gi den ordet. Spørsmålet var som følger: Hvis du kunne styre den politiske debatten, hva skulle du ønske den handlet om nå mot slutten av valgkampen? Først ut er professor Aud Obstfelder.

Les mer

23.10.2017

Nevronett

Nevronett er en veiviser som skal være til hjelp i arbeidet med aktivitetstilbud til personer med nevrologiske tilstander. Veiviseren er utviklet av Senter for omsorgsforskning i samarbeid med Helsedirektoratet.

Nevronett finner du her.

Les mer ss
–Sykehjem får flere funksjoner i dagens omsorgstjeneste, sier førsteamanuensis Laila Tingvold ved Senter for omsorgsforskning Øst. Nå er kommunale ledere i et stort kommuneutvalg spurt om tjenestetilbudet (Foto: Bjørn Kvaal)

01.09.2015

Har kartlagt innhold og prioriteringer i kommunale omsorgstilbud

Hva slags innhold har de kommunale pleie- og omsorgstjenestene, og hvilke oppgaver prioriteres? I en ny undersøkelse er situasjonen blitt kartlagt i et stort kommuneutvalg.

Les mer