Logo konferanse 2022

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som løfter fram kunnskap og diskuter utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Formålet med konferansen er å samle forskere, praktikere, ledere, politikere og representanter for offentlig forvaltning for å formidle praksisnær kunnskap som angår tjenestene og politikkutformingen.

Neste konferanse finner sted på Radisson Blu Royal Garden Hotel i Trondheim den 20. og 21. oktober 2022. Tema for konferansen er «Likeverdige tjenester».

Helse- og omsorgstjenestene trenger ikke å være like, men at de er likeverdige er en forutsetning for kvalitet, pasientsikkerhet og samhandling. Likeverd griper inn i alle aspekter ved omsorgen og omsorgsarbeidet. Under årets konferanse deler vi temaet inn i tre kategorier:

Psykisk helse

Stadig flere mennesker har psykiske helseutfordringer og her spør vi hvordan geografi, alder, etnisitet og kjønn har betydning for et likeverdig tjenestetilbud til denne brukergruppen. Vi ønsker også å ta opp tangerende tematikker som ensomhet, selvmord, rus og korona i et likeverdighetsperspektiv.

Beredskap og bærekraft

Hva er de største bærekraft og beredskapsutfordringene hvis vi skal målet om likeverdige tjenestetilbud? Sentrale stikkord er her blant annet utelatt helsehjelp, arbeidsinnvandring, frivillighet, e-helse og samskaping.

Digitalt utenforskap

Ny teknologi åpner for nye muligheter men også noen utfordringer. Det er et stort behov for mer kunnskap digitalt utenforskap knyttet til alder, utdanning, kjønn og ensomhet. Koronasituasjonen er også aktuell ettersom den medførte økt bruk av teknologi og digitale løsninger.

Vi gleder oss til å vise deg hva vi har å by på. Påmelding, program og call for abstracts finner du i menyen til venstre. Frist for innsending av abstracts er 17. mai.